Бібліотека та мережева інформація

Author: Вікторія Копанєва

УДК 025.2:004.738.5](477)

Вікторія Копанєва,молодший науковий співробітник НБУВ

Проведено аналіз Інтернет-джерел наукової інформації. Констатовано, що сьогодні вони не мають належної підтримки в аспекті довготермінового зберігання. Розглянуто досвід зарубіжних бібліотек з архівування національних Інтернет-сегментів. Наголошено на необхідності інтенсифікації робіт у цьому напрямі в Україні.

Мета даної статті - проаналізувати мережеві джерела наукової інформації та підходи до її збереження для наступних поколінь бібліотеками як інститутами, що забезпечують реалізацію меморіальної функції суспільства.

Вступ

У XV ст. людина опанувала мистецтвом друкарства і це призвело до першого радикального "прориву" у сфері збереження, поширення й передачі знань. Поява глобальних інформаційних мереж - революція, що сприяла глибоким перетворенням у світі, які можна порівняти лише зі змінами, що відбулися після винаходу алфавіту й друкованої машини. Це було не просто технологічною революцією. Обидва винаходи вплинули й продовжують впливати на економічну, соціальну, культурну та політичну структуру більшості регіонів світу. Інтернет змінює звичні методи отримання інфор-мації, видозмінює засоби доступу людей до знань, прискорює прогрес у всіх суспільних сферах, ініціює появу нових цінностей, тенденцій і проблем. Збільшується частка інформації, яка народжується, існує, циркулює, зберігається й споживається тільки в електронному вигляді. Особливо це стосується наукової інформації. Електронна форма уможливлює сьогодні більш компактне зберігання інформації, її оперативне та широке розповсюдження і, крім того, надає можливості маніпулювати нею. Значна кількість різних документів вже нині існує лише в електронному вигляді. За оцінками OCLC, загальнодоступний Інтернет становить близько 40% усіх інформаційних ресурсів глобальних комп'ютерних мереж. Майже 20% цих ресурсів можна використовувати в наукових і освітніх цілях [1]. Слід додати, що спеціалісти Британської бібліотеки стверджують, що до 2020 р. 90% всієї нової літератури буде виходити тільки в цифровій формі [2].

Однак електронна (зокрема, онлайнова) інформація є плинною, вона не зберігається належним чином у часі та просторі. Розв'язання цієї проблеми - одна з найактуальніших сьогодні. На нагальності вирішення цієї проблеми наголошує ЮНЕСКО [3], підкреслюючи, що "архівування в цифровому форматі електронних публікацій необхідне для того, щоб ...

This is an article from EVXpress, a service of East View Information Services that allows you to search across more than 12 million journals and news publications for fee and immediately download full text using your credit card.
Price: $9.00
Delivery: immediate download or e-mail attachment
This content appears in EVXpress under license from the publisher. Inquiries regarding the content should be directed to the publisher directly.