• Polityka i chas
  • 2005-05-31POC-No. 005
  • Size: 8.8 Kbytes .
  • Pages:95-96.
  • Words: 1068

НА ВИКЛИКИ НОВIТНЬОГО ЧАСУ

Автор: Борис ПАРАХОНСЬКИЙ

Монографiя кандидата iсторичних наук, доцента, першого секретаря I класу Л. Д. Чекаленко присвячена проблемним питанням безпеки в зовнiшнiй полiтицi України, пошуку оптимальних форм i методiв реалiзацiї безпекового iснування людини, суспiльства i держави в нових умовах глобального розвитку свiту.

Проаналiзовано форми i засоби розв'язання зовнiшньополiтичних завдань протягом незалежної доби iснування держави в останньому десятилiттi. На широкому фактичному матерiалi простежено шлях становлення i розвитку зовнiшньополiтичних устремлiнь України в добу розбудови її незалежностi, трансформування концептуальних засад i реалiзацiю їх на практицi для гарантування безпеки країни, що сприятиме утвердженню нашої вiтчизни як високорозвиненої держави, рiвної серед європейських країн. Визначено, що основною метою зовнiшньополiтичної дiяльностi в реалiзацiї нацiональної безпеки України є збереження унiтарностi, недоторканностi, цiлiсностi, забезпечення економiчного розвитку, iнформацiйної безпеки, захист прав i свобод людини.

Глобалiзацiя свiтового розвитку охопила всi регiони земної кулi. Визначальною тенденцiєю суспiльного розвитку стала економiчна, технологiчна, iнформацiйна i соцiальна взаємозалежнiсть рiзних країн. Ця тенденцiя, як передбачається, посилюватиметься i у майбутньому. Нинi iнтеграцiйний процес вiдбувається на глобальному, регiональному i субрегiональному рiвнях, до нього залучаються вже сформованi полiтико-економiчнi об'єднання та порiвняно молодi, що утворилися нещодавно.

Новi реалiї вимагають формування стратегiї мiжнародного спiлкування вiдповiдно до системи свiтових координат. Розгляд вiдносин Україна - свiт у вiдривi вiд глобальних процесiв сучасностi виявляється штучною спробою завести проблему у глухий кут.

Формування i збереження безпекового простору є одним iз ключових завдань зовнiшньої полiтики нашої держави. Саме цим питанням i присвячена книга Л. Д. Чекаленко. Стрижневе положення в роботi обiймають зовнiшньополiтичнi проблеми безпеки, замовчування яких може призвести до кризового стану не тiльки вiдносин мiж країнами, а й до виникнення загроз iснуванню держави.

This is an article from EVXpress, a service of East View Information Services that allows you to search across more than 12 million journals and news publications for fee and immediately download full text using your credit card.
Price: $9.00
Delivery: immediate download or e-mail attachment
This content appears in EVXpress under license from the publisher. Inquiries regarding the content should be directed to the publisher directly.